NOTICE FOR THE PROPOSED IXOPO COMMUNITY RESIDENTIAL UNITS (150 UNITS)

Apr 20, 2023 News by Zakhele Mtholo

Sharing is caring!

UBuhlebezwe Local Municipality and Kwa-Zulu Natal Department of Human Settlements are constructing 150 RENTAL housing units, comprising 1-bedroom and 2-bedroom apartments. The units will have parking, social amenities, and supporting public open spaces.
 
The Municipality is hereby calling for EMPLOYED persons who meet the following criteria:
• Must be EMPLOYED on a 6-MONTH or longer contract
• Be competent to contract (i.e.: 21 years old or older, of sound mind)
• Have never received a housing subsidy from the state
• Have never owned property or land by means of a title deed
• South African citizen or have a permanent residence certificate
 
Should you meet the above criteria, please provide the following in order to be considered:
• Certified ID Copy
• Proof of Residence (Must be from Ubuhlebezwe Local Municipality)
• 3-month Bank Statement
• 3-month Pay-Slip
 
Having all documents does not necessarily qualify you for a unit within the development.
 
A selection process will be undertaken prior to the approval of applications.
 
NB: THE UNITS ARE NOT FOR SALE BY UBUHLEBEZWE MUNICIPALITY AS THE UNITS ARE PURELY RENTALS PER THE DOHS COMMUNITY RESIDENTIAL POLICY.
 
Registration of potential beneficiaries may be lodged as follows:
VENUE: Soweto Hall, Morningside, Ixopo, 3276
DATE: Thursday 27th, Friday 28th, Saturday 29th and Sunday 30th April 2023
TIME: 08h00 to 17h00
 
For further information please contact:
Ubuhlebezwe Municipality
Tel: 039 834 7700 Fax: 039 834 1168 Email: mm@ubuhlebezwe.gov.za
 
Mkatu and Ndema Real Estate (Pty) Ltd
Tel: 039 200 0037 Cell: 078 766 1491 Email: info@mkatundema.co.za
 
WE ENCOURAGE THOSE PERSONS THAT HAD PREVIOUSLY APPLIED, TO RE-APPLY.
 

 
ISAZISO SOKWAKHIWA KWEZINDLU NGOKOHLELO LWE COMMUNITY RESIDENTIAL UNITS (150 UNITS), KUMASIPALA UBUHLEBEZWE, HARRY GWALA DISTRICT.
 
UMasipala uBuhlebezwe ubambisene Nomnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu Kwisifundazwe saKwaZulu-Natal, unohlelo lokwakha izindlu ZOKUQASHISA ngaphansi kohlelo lwe Community Residential Units (CRU), eziyikhulu namashumi amahlanu (150). Ingxenye yalezindlu zizoba negumbi elilodwa lokulala bese kuthi enye ingxenye ibe namagumbi amabili okulala.
 
Umasipala umema bonke labo abana lokhu okulandelayo:
• Uqashwe ngokugcwele noma phansi kwe nkontileka YEZINYANGA EZIYISTHUPHA (6) UKUYA phezulu
• Uneminyaka engu 21 nangaphezulu
• Awukaze uhlomule noma uthole umuzi womxhaso kaHulumeni ngaphambilini
• Awukaze ubenobunini bendawo noma umuzi onetayitela (Title-Deed)
• Uyisakamuzi esiphelele saseNingizimu Afrika
Ucelwa ukuba ufike nalemininingwane elandelayo ukuze isicelo sakho sibukwe:
• UMazisi oCertified
• Incwadi ye Khansela noma Yamanzi noma yenkosi
• Isitatimende sase bhange sezinyanga ezintathu
• Incwadi yomholo yezinyanga ezintathu
 
SICELA NIKUQONDE UKUTHI UKULETHA LEMINININGWANE AKUCHAZI UKUTHI ISICELO SAKHO SESIPHUMELELE UKUTHOLA INDLU NGOBA KUSAZO KHETHWA.
 
QAPHELA: UMASIPALA UBUHLEBEZWE ANGEKE AZE AZIDAYISE LE ZINDLU.
 
Ukubhalisela isicelo salezizindlu kumekanje:
INDAWO: Soweto Hall, Morningside, Ixopo, 3276
USUKU: Lwesine 27, Lwesihlanu 28, Mqibelo 29 ne Sonto 30 uMbasa 2023
ISIKHATHI: 08h00 – 17h00
 
Mayelana nemininingwane kanye nemibuzo:
Ubuhlebezwe Municipality
Tel: 039 834 7700 Fax: 039 834 1168 Email: mm@ubuhlebezwe.gov.za
 
Mkatu and Ndema Real Estate (Pty) Ltd
Tel: 039 200 0037 Cell: 078 766 1491 Email: info@mkatundema.co.za
SICELA LABO ABAFAKA IZICELO NGAPHAMBILINI UKUTHI BAPHINDE BAZIFAKE KABUSHA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *